Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS –CoV-2 w Polsce

coronawirus
  1. Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
  2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska/miejsca okazjonalnie wykorzystanego do kąpieli.
  3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
  4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nos (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu  i kichania.
  5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny).
  6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz/ lub ich dezynfekcję, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
  7. Należy zachować czystość w otoczeniu, wrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
  8. Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

KV_plakat_A3_OGÓLNY_NOWY_19052020-1

 

Jak-myć-ręce

dezynfekcja_rąk-1