Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • Zaznaczenie aktywnego elementu (fokus) nie jest wyraźny lub brakuje go dla niektórych elementów nawigacyjnych.
 • Niektóre elementy aktywne nie są dostępne przy nawigacji klawiaturą (np. elementy podmenu).
 • Odnośniki otwierające strony w nowym oknie/zakładce przeglądarki nie informują o tym użytkownika.
 • Strona nie posiada mapy strony ani wyszukiwarki.
 • Przy powiększeniu strony do 200% niektóre elementy nie są widoczne.
 • Na stronie znajduje się karuzela/pokaz slajdów, którego nie da się zatrzymać.
 • Złożone elementy graficzne (np. infografiki, plakaty) nie posiadają stosownego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie posiada skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem ub aplikacjami użytkowników.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kryspin Karnat.
 • E-mail: gosir@skarszewy.pl
 • Telefon: 519 482 100

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do biura Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach prowadzi jedno wejście o płaskiej nawierzchni (nie posiada schodów). Jest możliwość wjazdu wózków inwalidzkich. W budynku GOSiR nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) i SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych) można wnieść:

 • pisemnie za pośrednictwem poczty – na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wybickiego 10, 83-250 Skarszewy,
 • osobiście – w biurze GOSiR przy ul. Wybickiego 10, 83-250 Skarszewy,
 • telefonicznie – na numer: (58) 5880700,
 • za pomocą poczty elektronicznej – na adres: gosir@skarszewy.pl.