Regulamin OTW Borówno

Regulamin

Ośrodka Turystyczno  Wypoczynkowego Borówno Wlk. w Skarszewach

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.
 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zadatkiem wpłaconym w ciągu dwóch tygodni od dokonania rezerwacji. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi). Nieopłacenie w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu. Wpłatę pozostałej kwoty należy uiścić w dniu wynajęcia domku letniskowego w kasie OTW Borówno Wlk. Skarszewy.
 5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 6. Oddanie domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku do użytkowania, określonych w pkt 5 niniejszego regulaminu.
 7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 8. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 10. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 11. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 12. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 14. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych oraz wyjątek piątek i sobota w godzinach od 24.00 do 6.00.Urządzanie jakichkolwiek imprez, w tym również muzycznych w czasie trwania ciszy nocnej jest kategorycznie zabronione.
 15. Osoby zakłócające spokój, nieprzestrzegające pkt 15 i 17 regulaminu lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 16. Na terenie Ośrodka zabronione jest: – zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej) – takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 17. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 18. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 19. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu – parking Ośrodka jest płatny i niestrzeżony – do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Właściciel kolejnego samochodu przypadającego na jeden domek winien uiścić dopłatę.
 20. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Szczegóły dotyczące opłat za parking zawarte są w cenniku usług.
 21. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 22. Goście ośrodka ponoszą opłatę dodatkową eksploatacyjną za prąd .Opłatę należy uiścić przed opuszczeniem domku.
 23. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
 24. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.
 25. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 26. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach i obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.
 27. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

28. Osoba wynajmująca odpowiedzialna jest za postępowanie osób przebywających w wynajętym domku oraz przestrzeganie przepisów p.poż i regulaminu OTW Borówno Wlk. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe .

29W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią(Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

30. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa.

31. Firma ochroniarska „BIG OCHRONA” jest odpowiedzialna za: utrzymanie porządku na OTW Borówno, oraz podejmowanie działań mających na celu przestrzeganie zasad regulaminu przez gości.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość

Tel. Ośrodek Turystyczno Wypoczynkowy Borówno Wlk.-  portiernia 519442433

Tel. Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 519482100, 585880700

www.gosir-skarszewy.pl

Telefony alarmowe:

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Ogólny, pomoc – 112

 

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU.